Exante Groep B.V. | Fietsvoorziening: nut, noodzaak en mogelijkheden Gemeente Woudrichem - Exante Groep B.V.

Fietsvoorziening: nut, noodzaak en mogelijkheden Gemeente Woudrichem

Met de realisatie van een zwembad ontstaat een nieuw fietsattractiepunt in de gemeente. Wij onderzochten of dit in de bestaande situatie tot problemen leidt en gaven inzicht in gebruik, verkeersveiligheid en vormgeving. De fietsvoorziening bleek wenselijk, maar moest passen binnen ruimtelijke kaders zoals het bestemmingsplan en het groenbeleidsplan. Ook de provincie en het waterschap stelden eisen. Dat resulteerde tot een variantenstudie en diverse schetsontwerpen.